Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός, θα τηρήσει την Ελληνική νομοθεσία;

27/02/2017 14:541236Απόψεις
Vaat
Ετικέτες: Ιούλιος ΣυναδινόςΓΓΑΚολυμπάδηςΕΟΠΕ
be a maverick

του Στάθη Νικολούζου

Ζούμε στην χώρα του παραλόγου που οι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν τηρούνται ούτε από τον Θεματοφύλακα Γενικό γραμματέα αθλητισμού Ιούλιο Συναδινό
Η περίπτωση Κολυμπάδη είναι εξόφθαλμη αλλά δεν είναι μόνο αυτή! 
Δεκάδες σωματεία έχουν γίνει ''μαγαζάκια'' στα χέρια κάποιων που τα έχουν μετατρέψει σε οικογενειακές επιχειρήσεις! 
Επειδή υπάρχει μεγάλη άγνοια, στην συνέχεια έχουμε τις απαγορεύσεις σύμφωνα με τον νόμο 2725/99.

Τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς δεσμευόμαστε να κρατήσουμε ψηλά το θέμα.
Η Κάθαρση που πολύ ευαγγελίζονται έρχεται μόνο με την τήρηση των νόμων! 
Εκείνο που εμείς μπορούμε να βεβαιώσουμε  είναι ότι στην περίπτωση που τηρηθούν οι νόμοι θα αδειάσει το  μισό διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΠΕ από τα κωλύματα που υπάρχουν!

Αλλά και για αυτό το θέμα θα επανέλθω σύντομα!  

Και αν αυτά που γράφω προσβάλουν  κάποιους τους προτρέπω να με σύρουν στα δικαστήρια ''να βρούν το δίκιο τους''  ή ''να κλάψει ο κάθε πικραμένος''.

(η κάθαρση στην ΕΟΠΕ άρχισε και τελείωσε στον Χαριτωνίδη... Ντροπή, ο μόνος που αν πήγαινε δικαστικά θα δικαιωνόταν λόγω της πανεπιστημιακής του ιδιότητας)

αναλυτικά....  

2. Απαγορεύεται στο ∆.Σ. του αθλητικού σωµατείου να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του ∆.Σ., µε τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν τα προαναφερόµενα πρόσωπα. 
Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των µελών του ∆.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου.

6. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου το προσωπικό του σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και µέλη του διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωµατείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. 
Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά µόνο για σωµατεία που καλλιεργούν το άθληµα, οι αγώνες του οποίου περιλαµβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 
7. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύµατα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συµβούλιο του σωµατείου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου έλαβε γνώση.
 Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία.

VaatSquare

Σχετικά Άρθρα